DSC 0126-ed

            สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย ได้จัดสัมมนาและประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2014  ในวันอังคารที่ 1–วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ณ สำนักอธิการเจ้าคณะพระมหาไถ่แห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง 184 เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าคณะนักบวชหญิงและชาย พร้อมที่ปรึกษา เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 63 ท่าน

 

     การประชุมสัมมนานี้เป็นโอกาสให้เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างสมาชิกคณะต่าง ๆ
ได้แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ และให้กำลังใจแก่กันในการปฏิบัติพันธกิจ ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาร่วมกันศึกษาเอกสารของพระศาสนจักรสากลในหัวข้อต่าง ๆ ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยเฉพาะ สมณลิขิตเตือน “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวาจา” โดยการนำไตร่ตรองของ คุณพ่อมิเกล กาไรซาบาล (เอส.เจ.) และภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ (เอส.จี) เพื่อนำมาปฏิบัติและเผยแพร่ให้กว้างขวางต่อไป

     นอกจากนั้น ที่ประชุมยังได้รับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อศรัทธา และการดำเนินชีวิตคริสตชนของคริสตชนผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ ดร.กนก อภิรดี และ นพ.สันติ ลาภเบญจกุล เพื่อสนับสนุนกันให้ก้าวหน้าในชีวิตติดตามพระคริสตเจ้าในรูปแบบที่หลากหลายอีกด้วย

 

2014.
Read Full : คุณพ่อมิเกล กาไรชาบาล  pdfความชื่นชมยินดีแห่งพระวาจา.pdf
Read Full : นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล  pdfพันธกิจแห่งความรัก.pdf