Consecrated Life

 

 ตราสัญลักษณ์ปีนักบวช 

โดย สมณกระทรวงเพื่อสถาบันชีวิตนักพรตและสมาคมชีวิตแพร่ธรรม

Logo Thai 02

ตราสัญลักษณ์

ชีวิตนักบวชในพระศาสนจักรปัจจุบัน

พระวรสาร การเป็นประกาศก ความหวัง

 

นกพิราบมีปีกข้างหนึ่งอยู่ใต้รูปทรงกลมที่มีหลายแฉก ส่วนปีกอีกข้างหนึ่งอยู่ในลักษณะป้องกันดาวสามดวงซึ่งโผล่ขึ้นมาจากน้ำ

ตราสัญลักษณ์ปีนักบวชนำเสนอผ่านทางเครื่องหมายที่เป็นแก่นของชีวิตนักบวช ทำให้สำนึกถึงการทำงานของพระจิตเจ้าที่ไม่หยุดหย่อน พระองค์ผู้ทรงประกาศพระวรสารผ่านทางพระพรพิเศษหลากหลายรูปแบบในทุกยุคทุกสมัย

ความหมายของตราสัญลักษณ์

นกพิราบเหนือน้ำ เป็นรูปแบบการทำงานของพระจิตเจ้า บ่อเกิดแห่งชีวิต พระผู้ดลบันดาลความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ในหนังสือปฐมกาล พระจิตของพระเจ้าร่อนอยู่เหนือน้ำ บันดาลความอุดมสมบูรณ์ และพระจิตเสด็จมาดุจนกพิราบเหนือพระคริสต์ผู้รับสภาพมนุษย์หลังจากที่ทรงรับพิธีล้าง

น้ำทำให้ชีวิตมนุษย์มีความกลมกลืน ปัจจัยพื้นฐานของระบบจักรวาล พระจิตเจ้าร่อนอยู่เหนือน้ำ พระองค์เสด็จมาช่วยเหลือเราผู้อ่อนแอ พระจิตเจ้าทรงอธิษฐานภาวนาวอนขอแทนเราด้วยคำที่ไม่อาจบรรยายตามความประสงค์ของพระเจ้า เพื่อนำไปสู่การเป็นสิ่งสร้างใหม่  (เทียบ โรม 8:26-27) ในระหว่างเกลียวคลื่นแห่งประวัติศาสตร์ (เทียบ ปฐก 8:8-14) การรับเจิมถวายตนและการอุทิศตนเพื่อพระวรสาร เป็นการจาริกแสวงบุญท่ามกลางพี่น้องทั้งหลายด้วยพระพรพิเศษที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กันประดุจผู้จัดการที่ดีเพื่อแจกจ่ายพระหรรษ-ทานหลากหลายของพระเจ้า (1ปต 4:10) ซึ่งได้รับการประทับตราด้วยเครื่องหมายกางเขนของพระคริสต์
การประกาศเรื่องราวแห่งปรีชาญาณของพระวรสาร แม้เรียกร้องการเป็นมรณสักขีในพระศาสนจักรที่เป็นผู้โอบอุ้มและรักษาบาดแผลของมนุษยชาติในพระคริสต์

ดาวสามดวง คือ อัตลักษณ์ของชีวิตผู้ถวายตนท่ามกลางโลก ได้แก่ ความสัมพันธ์แห่งความรักของ
พระตรีเอกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ถวายตนในความรักฉันพี่น้อง และเมตตาธรรมในการ
รับใช้ นอกนั้นยังสื่อถึง การเทิดพระเกียรติแม่พระ ดวงดาวที่รุ่งโรจน์ พระมารดาพระเจ้า สาวกองค์แรกของ
พระคริสตเจ้า ต้นแบบและองค์อุปถัมภ์ของชีวิตผู้ถวายตน

บนปีกของนก ด้านหนึ่งหมายถึง การสนับสนุนความแตกต่างหลากหลายของรูปแบบชีวิตนักบวช
ดาวสามดวงบนเกลียวคลื่นพยุงปีกของนกพิราบอีกข้างหนึ่ง แสดงถึงลักษณะพื้นฐานของชีวิตนักบวช ความต่อเนื่องในงานของพระจิตเจ้า ที่ดำเนินมาหลายต่อหลายศตวรรษ ในความร่ำรวยหลายรูปแบบของพระพรพิเศษที่ตอบสนองต่อพันธกิจการประกาศพระวรสาร องค์พระจิตได้ประทานรูปแบบชีวิตผู้รับเจิมมากมายในลักษณะต่าง ๆ กัน ซึ่งพระองค์ได้ทรงดลบันดาลให้เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ และยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้ในพระศาสนจักร (ชีวิตผู้รับเจิม 5)

รูปทรงกลมหลายแฉก เป็นรูปแบบของโลกที่ประกอบด้วยศักยภาพหลากหลายของบุคคล ในชนชาติ และในวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อดำเนินไปสู่อนาคต โดยการผูกมัดตนเองของผู้ถวายตนในอันที่จะเป็นประจักษ์พยานแห่งพระจิต เป็นชายและหญิงแห่งจิตวิญญาณที่มีความสามารถในการช่วยให้ประวัติศาสตร์เจริญขึ้นอย่างเงียบ ๆ (ชีวิตผู้รับเจิม 6)

ชีวิตผู้รับเจิมถวายตน เป็นพยานถึง การประกาศพระวรสาร การเป็นประกาศก และความหวัง

การประกาศพระวรสาร: รูปแบบชีวิตของพระเยซูเจ้าที่พบในพระวรสาร – ผู้ถวายองค์เป็นบุคคลแรก และทรงเป็นธรรมทูตคนแรกของพระบิดาเพื่อพระอาณาจักรของพระองค์ – และได้ทรงนำเสนอแก่บรรดาสานุศิษย์ที่ติดตามพระองค์ (ชีวิตผู้รับเจิม 22) พระวรสารเป็นแนวทางแห่งปรีชาญาณและความชื่นชมยินดี

การเป็นประกาศก: ลักษณะของผู้ถวายตน รูปแบบพิเศษของการมีส่วนร่วมในภาระหน้าที่การเป็นประกาศกขององค์พระคริสต์ การเป็นประกาศกเกิดจากพระเจ้า จากการมีมิตรภาพกับพระองค์ จากการตั้งใจสดับฟัง
พระวาจาของพระองค์ในทุกขั้นตอนต่าง ๆ ของประวัติศาสตร์  ผู้เป็นประกาศกจะรู้สึกถึงไฟปรารถนาที่ลุกโชนอยู่ในหัวใจ ใคร่จะขึ้นให้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และหลังจากได้ต้อนรับพระวาจาในการเสวนาระหว่างการภาวนาแล้ว เขาก็จะประกาศพระวาจานั้นด้วยชีวิตของเขา ด้วยริมฝีปาก และด้วยการกระทำ โดยทำตนเป็นผู้สื่อสารของพระเจ้า เพื่อต่อต้านความชั่วและการทำบาป (ชีวิตผู้รับเจิม 84)

ผู้มีความหวัง: บุคคลผู้รับเจิมเป็นประจักษ์พยานในโลกของเรา ซึ่งร่องรอยของพระเจ้าดูเหมือนจะหายลับไปกับตา และบ่อยครั้ง รู้สึกถึงความต้องการที่จะได้เห็นพระเจ้าอย่างรีบด่วน (ชีวิตผู้รับเจิม 85) ผู้รับเจิมกลายเป็นหมายสำคัญของพระจิตที่เพ่งไปยังอนาคตใหม่ โดยได้รับแสงสว่างจากความเชื่อและความหวังไว้ใจแบบคริสต์

ความรักซึ่งพระจิตเจ้าได้หลั่งลงในดวงใจของเรา (โรม 5:5)  เป็นเหตุให้ผู้รับเจิมได้รับเรียกให้โอบกอดจักรวาลไว้ และกลายเป็นอนุสรณ์ของความรักแห่งพระตรีเอกภาพ ส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวและเอกภาพ ร่วมภาวนา และเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ในท่ามกลางความวิตกกังวล และการแสวงหาพระจิตอย่างเงียบๆ

ที่มา : เวปไซด์สมณกระทรวงเพื่อผู้ถวายตน

Read Full : pdfจงปลุกโลกให้ตื่น.pdf

Read Full : pdfpapa-francesco_lettera-ap_20141121_lettera-consacrati.pdf